Verslag eerste bijeenkomst werkgroep

29 april 2020

Op 6 april 2020 was er een eerste bijeenkomst van de werkgroep voor Zonnepark Bankhoef. Vanwege de uitbraak van het coronavirus is deze via een videoverbinding gegaan. Het was een beetje een experiment, maar het werkte goed.

Aan het overleg deden leden van de Leefbaarheidsgroep Hernen – Leur, IVN Rijk van Nijmegen en Energiecoöperatie Leur e.o. mee. Na een korte kennismaking werd teruggeblikt op wat er tot nu toe is gedaan en welke reacties er vanuit de omgeving zijn gekomen. Ook werd een samenvatting gepresenteerd van het beleid voor zonneparken van de gemeente Wijchen. Vervolgens werd gesproken over de werkgroep zelf. Welke rol heeft deze, waar willen de deelnemers het over hebben en soortgelijke vragen kwamen aan de orde.
Er is een verslag gemaakt van dit overleg en dat staat ook op onze website, klik daarvoor hier.

Er is een volgend overleg gepland voor de werkgroep, op 7 mei 2020. Op de agenda staan dan de mogelijkheden om het zonnepark landschappelijk in te passen en ecologische maatregelen.

Beleid en selectieleidraad gemeente Wijchen

Op 20 februari 2020 stelde de gemeenteraad van Wijchen het beleid voor zonneparken vast: de ‘Visie op zonne-energie’. Daarin staat aan welke voorwaarden een zonnepark in de gemeente Wijchen moet voldoen. Dit document staat op onze website, klik daarvoor hier.

Op 13 april 2020 publiceerde de gemeente vervolgens een selectieleidraad. Dit is een aanvulling op de 'Visie op zonne-energie'. De selectieleidraad geeft aan hoe ingediende plannen worden beoordeeld. Er kunnen tot 5 juni 2020 plannen worden ingediend. Dan wordt aan de hand van de criteria in de leidraad door een commissie van deskundigen bepaald voor welke zonneparken een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. Ook deze leidraad staat op onze website.

Wij bereiden nu voor dat we hiervoor een plan kunnen indienen. Dit is nog geen definitief plan. Als ons plan wordt gekozen, wordt er een definitief plan gemaakt waarvoor een vergunning wordt aangevraagd. Het proces met de werkgroep kan dus gewoon doorgaan.

Het plan dat we indienen, lijkt waarschijnlijk veel op het principeverzoek dat we hebben ingediend op 24 februari 2020. Ook dat principeverzoek staat op onze website. Op dat principeverzoek hebben we geen reactie gekregen van de gemeente en dat zal niet meer gebeuren, omdat we nu de procedure volgens de selectieleidraad moeten volgen.

Inbreng omwonenden welkom in werkgroep

Een belangrijke constatering in het overleg van de werkgroep was dat er eigenlijk geen omwonenden deelnemen aan de werkgroep. De deelnemers gaven allemaal aan dat het wenselijk is als omwonenden en inwoners betrokken zijn.

Daarom doen we hierbij nogmaals de uitnodiging aan met name omwonenden – zowel die dichtbij als verder af van het beoogde zonnepark wonen – om betrokken te zijn bij de werkgroep. Deelname staat open voor iedereen, ongeacht zijn of haar standpunten. Kritische feedback is zeker welkom.

Betrokkenheid bij de planvorming geeft inwoners de kans invloed te hebben op het uiteindelijke plan. Zeker omwonenden die zorgen hebben over mogelijke hinder (geluid, lichtschittering, impact op landschap) kunnen hierdoor eraan bijdragen dat eventuele hinder wordt beperkt of voorkomen.

Inwoners die betrokken willen zijn, maar misschien opzien tegen meerdere overleggen, kunnen ook contact opnemen. We kunnen dan een tussenvorm kiezen, bijvoorbeeld dat deze inwoners hun aandachtspunten aandragen en later een uitgewerkt plan krijgen voorgelegd om te beoordelen.
Wie hierin interesse heeft, kan contact met ons opnemen via info@zonneparkbankhoef.nl of door te bellen met Matthijs Oppenhuizen op 06-57870755.

Ook blijft gelden dat we de reacties die we tot nu toe hebben ontvangen van inwoners, bijvoorbeeld tijdens de informatieavond op 14 februari, betrekken bij de planvorming.

Grondeigenaren: landschappelijke inpassing erg belangrijk

Na het bekendmaken van het idee voor het zonnepark vroegen sommige omwonenden hoe de grondeigenaren staan tegenover de impact van het zonnepark op het landschap. De grondeigenaren – de familie Van Verschuer – hechten immers veel waarde aan het landschap in de omgeving van Hernen, Leur en De Heerlijkheid Leur en doen er veel voor om dit te behouden. Omwonenden vragen zich af hoe zich dat tot elkaar verhoudt.

De familie Van Verschuer begrijpt deze vraag goed en erkent dat een zonnepark een verandering van het landschap is. Daar zijn ze zich goed van bewust. Wel meent de familie dat door de keuze van de locatie van het zonnepark  - onder andere direct langs de drukke A50 - de uitstraling en beleving van het landschap in de wijdere omgeving en van De Heerlijkheid Leur niet worden aangetast.

Voor de familie is daarbij van groot belang dat in het plan ruimschoots aandacht wordt gegeven aan een goede inpassing van het zonnepark in het gebied en de landschappelijke elementen. Dit draagt eraan bij dat de impact op het landschap zo beperkt mogelijk is. Ook vindt de familie het erg belangrijk dat het zonnepark met groen wordt omzoomd. Dat is ook nadrukkelijk meegegeven aan ons, Pure Energie, de initiatiefnemer van het plan.

De afweging die de familie heeft gemaakt, is dat dit zonnepark er ook aan kan bijdragen dat het gewaardeerde landschap in en rond Hernen, Leur en De Heerlijkheid Leur behouden blijft.