Stand van zaken

Laatste update: 30 maart 2023
Een overzicht van de nieuwsberichten vindt u onderaan deze pagina.

Besluitvorming gemeente over omgevingsvergunning

We hebben de omgevingsvergunning voor Zonnepark Bankhoef aangevraagd bij de gemeente Wijchen. Het college van B en W heeft hier positief over besloten en de ontwerp omgevingsvergunning voorgelegd aan de gemeenteraad voor het afgeven van een ontwerp verklaring van geen bedenkingen. De gemeenteraad stemde op 24 november 2022 unaniem in met het afgeven van deze verklaring. Daarop verleende het college van B en W de ontwerp omgevingsvergunning en werd deze ter inzage gelegd.

Tegen de ontwerp omgevingsvergunning is één zienswijze ingediend. Het college van B en W heeft hierop geantwoord. De zienswijze heeft niet geleid tot aanpassingen van het plan. Op 30 maart 2023 stemde de gemeenteraad hier unaniem mee in en is de definitieve verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Het college van B en W kan nu de omgevingsvergunnung definitief verlenen.

Lees meer over de stand van zaken in de nieuwsberichten onderaan deze pagina.