Veelgestelde vragen

Hier vindt u de veelgestelde vragen over zonnepark Bankhoef en over zonne-energie in het algemeen. Staat uw vraag of antwoord er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@zonneparkbankhoef.nl

Over Zonnepark Bankhoef

Wie zijn de initiatiefnemers van Zonnepark Bankhoef?

Zonnepark Bankhoef is een initiatief van Energiecoöperatie Leur e.o. en duurzaam energiebedrijf Pure Energie.  

 

Energiecoöperatie Leur e.o.
Energiecoöperatie Leur e.o. (ECL) is in mei 2015 opgericht, als uitvloeisel van het initiatief Energiek Leur. Tot op heden is ECL de enige energiecoöperatie in de gemeente en niet zonder succes. Het begon voor ECL met een zonneakker van 200 panelen in de weide van woonzorgboerderij De Hagert in Leur. De leden hebben zelf hun zonnepaneel de weide ingedragen en geïnstalleerd. ECL heeft inmiddels ruim 150 leden die bijna uitsluitend uit de gemeente Wijchen komen.

 

Ongeveer een half jaar na het eerste project is het zonnedak op sociaal, cultureel en educatief centrum ’t Mozaïek in bedrijf genomen en in 2017 het zonnedak op Sportcentrum Arcus. Deze zonnedaken zijn in nauwe samenwerking met de gemeente Wijchen gerealiseerd. De gemeente is immers eigenaar van de beide gebouwen. Hierdoor heeft ECL een goede relatie opgebouwd en zijn een vaste partner geworden in de plannen voor de energietransitie in de gemeente.

 

ECL heeft recent nog twee gebouwen die in beheer van de gemeente zijn van zonnepanelen voorzien. De multifunctionele accommodatie De Suikerberg en het wijkcentrum ’t Achterom leveren vanaf juni 2020 groene elektriciteit, waardoor de gemeente weer een stukje duurzamer is geworden. Al deze projecten zijn gefinancierd met geld uit de directe omgeving van de ECL-leden. Zij plukken hier de vruchten van. Al deze ECL-projecten bij elkaar leveren voor bijna 300 huishoudens elektriciteit.

 

Pure Energie
Pure Energie is een duurzaam energiebedrijf. Al 25 jaar werkt het bedrijf aan het verduurzamen van Nederland door eigen windmolens en zonneparken te realiseren. Iedereen die wil – zowel particulier als bedrijf –, kan de groene stroom uit deze windmolens en zonneparken afnemen. Dit kan door klant te worden van Pure Energie. Zo heeft Pure Energie kennis van alle facetten in het realiseren van duurzame energie: van locatieonderzoek, planologische procedure en omgevingsproces tot bouw en beheer van de windmolens en zonneparken en het leveren van de groene stroom. Pure Energie levert klanten niet meer stroom dan het zelf opwekt met de eigen windmolens en zonneparken die alleen in Nederland staan. Daardoor is het al jaren achter elkaar uitgeroepen tot groenste energieleverancier van Nederland.

Wat is een zonnepark?

Een zonnepark is een stuk grond met daarop zonnepanelen die elektriciteit opwekken. De grootte van een zonnepark kan variëren: van één tot soms wel meer dan honderd hectare. De zonnepanelen worden geplaatst op een ‘tafel’ (stellage) en worden, omwille van de hoogste zonopbrengst, vaak op het zuiden georiënteerd. Daarnaast zijn er ook zogeheten oost-west-opstellingen waarbij de zonnepanelen meer gericht worden op de ochtend- en avondzon.

Voor Zonnepark Bankhoef kiezen Energiecoöperatie Leur e.o. en Pure Energie voor een zuidopstelling, omdat er dan ruimte tussen de panelen blijft voor begroeiing. De zonnepanelen leveren stroom die via een omvormer en transformator wordt afgegeven aan het elektriciteitsnet.

 

Zonnepark

Wat is de plek van het zonnepark?

De locatie van Zonnepark Bankhoef ligt parallel aan de snelweg A50. Het gebied ligt ten westen van Leur en ten oosten van de snelweg, in de gemeente Wijchen. Aan de zuidkant bevindt zich Knooppunt Bankhoef en aan de noordkant de kern Hernen. Het gebied wordt aan de zuidkant begrensd door De Bankhoeve en aan de oost- en noordkant door de Hernenseweg. Op onderstaande plattegrond is de beoogde locatie van het zonepark geel aangegeven: 

gebied Bankhoef

Wordt het zonnepark landschappelijk ingepast?

Het totale plangebied is circa 25 hectare groot. Boven circa de helft van dat plangebied komen geen zonnepanelen. Die ruimte is bestemd voor landschappelijke en natuurlijke elementen. Dit zorgt ervoor dat omwonenden het zonnepark niet of nauwelijks zien, en dat de natuur in het gebied zelf én de omgeving wordt versterkt. Het zonnepark versterkt op deze manier de zogeheten ecologische verbindingszone/groene ontwikkelingszone waar het plangebied onderdeel van is. Er is met name aandacht voor de das en kamsalamander in het landschappelijk inpassingsplan. Dat uit zich in de volgende concrete maatregelen:

 • Het hoogste punt van de panelen wordt circa twee meter.
 • Er komt een strook van circa vijftien meter breed met een haag, struweel, kruidenrijk grasland en knotwilgen rondom het gehele zonnepark. 
 • Er komen zeven poelen van circa 500 m2 per stuk in het zonnepark met bij de poelen ook takkenrillen.
 • Er komen een haag, struweel en kruidenrijk grasland langs twee sloten in het plangebied (de sloot die oost-west loopt, krijgt een natuurvriendelijke, flauwere oever).
 • Er komen extra bomen en struweel aan de noordkant van het zonnepark, langs de Hernenseweg.
 • Er komen drie hidden hedges door de velden met zonnepanelen: twee door een zuidelijk veld en één door het noordelijke veld. Elke zone van een hidden hedge is vijf meter breed. In de hidden hedges worden stobbenwallen aangelegd. Ook op andere plekken rondom het zonnepark komen stobbenwallen.
 • Er komt ruimte tussen de rijen panelen en tussen de panelen onderling.
 • Er komt kruidenrijk grasland onder en tussen de rijen zonnepanelen.
 • Er komen rommelhoekjes voor marterachtigen en vogels.
 • Er worden insectenhotels, een nestkast voor steenuilen en vleermuiskasten geplaatst.
 • De onderste twintig centimeter van het hek rondom het zonnepark blijft open voor klein wild.
 • De landschappelijke en ecologische elementen worden zorgvuldig beheerd.

Extra toevoeging: 3,5 hectare foerageergebied voor de das
Verder wordt er direct ten zuidoosten van het plangebied een perceel van circa 3,5 hectare bij betrokken. Op dit perceel worden geen zonnepanelen geplaatst, maar dit zal vooral uit kruidenrijk grasland met extra klaver bestaan. Aan de oost- en noordzijde van dat perceel wordt struweel geplant. Aan de westzijde wordt de bestaande greppel uitgebreid tot een brede zone van pluksgewijs struweel, knotwilgen en een takkenril. Verder lopen er twee hidden hedges door dit perceel. Dit perceel van circa 3,5 hectare vormt met name extra foerageergebied voor de das.  

De landschappelijke inpassingsschets van het zonnepark (klik op afbeelding om deze te vergroten).

2022 09 15 Zonnepark Bankhoef inrichtingsplan compress

Levert het zonnepark wel genoeg elektriciteit op?

Pas als het zonnepark wordt gerealiseerd, kunnen we preciezer inschatten hoeveel elektriciteit het zonnepark jaarlijks opwekt. Maar kijkend naar de ontwikkelingen - zonnepanelen worden steeds krachtiger en efficiënter -, verwachten we dat het mogelijk kan zijn dat we circa 27 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar opwekken. 

Ter vergelijking: in 2020 werd in de gemeente Wijchen circa 179 miljoen kWh gebruikt. Als Zonnepark Bankhoef per jaar circa 27 miljoen kWh opwekt, is dat circa 15 procent van het totale huidige elektriciteitsverbruik in de gemeente.

Waarom niet alleen zonnepanelen op dak?

Energiecoöperatie Leur e.o. en Pure Energie realiseren beide al jaren zonnepanelen op daken. Maar Nederland staat voor een grote opgave als het gaat om halen van onze doelstellingen voor verduurzaming van de energievoorziening. Willen we als maatschappij deze doelen halen, dan moet alle verschillende manieren van duurzame energie worden toegepast. Zowel windmolens op land als op zee, geothermie, biomassa, zonnepanelen op daken als zonnepanelen op velden zijn naast elkaar nodig om genoeg duurzame energie op te wekken.   

Ook is het plaatsen van zonnepanelen op daken ingewikkelder dan vaak wordt gedacht. Een dakeigenaar moet eraan willen meewerken en het dak moet het extra gewicht van de zonnepanelen kunnen dragen. Dat laatste is vaak niet het geval. Ook verzekeraars stellen regelmatig (te) strenge eisen aan zonnepanelen op daken waardoor een project niet of nauwelijks kan worden gerealiseerd.

Hoe blijf ik op de hoogte?

We proberen deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden, zodat iedereen die wil op de hoogte kan blijven. Daarnaast versturen wij nieuwsbrieven over de ontwikkelingen rond ons idee. U kunt zich onderaan deze pagina aanmelden voor de nieuwsbrief. U kunt zich altijd weer uitschrijven voor deze nieuwsbrief.

Mocht u informatie missen of vragen hebben, dan kunt u ook contact met ons opnemen via info@zonneparkbankhoef.nl.

Over het proces en de procedure

Aan welke regels moet een zonnepark voldoen?

Om het zonnepark te kunnen bouwen, moeten we een omgevingsvergunning krijgen. Deze vragen we aan bij de gemeente Wijchen, omdat de locatie zich in de gemeente Wijchen bevindt. In deze vergunning worden de eisen en voorwaarden voor het zonnepark opgenomen. Daarin gaat het bijvoorbeeld over de veiligheid, flora en fauna, rekening houden met archeologische waarden, beperken of voorkomen van hinder voor de omgeving en landschappelijke inpassing.

Kan ik betrokken zijn bij dit zonnepark?

Ja, dat kan. Op de volgende manier participeert de omgeving in Zonnepark Bankhoef:

1. Werkgroep
Er is een werkgroep ingericht waaraan inwoners en maatschappelijke organisaties uit de omgeving deelnemen. Samen met de deelnemers bespraken we het plan en haalden bijvoorbeeld wensen voor de inrichting van het zonnepark op. Zo konden we in samenspraak met de omgeving een concreet plan maken. Het overleg met de werkgroep blijft doorgaan, onder andere over het omgevingsfonds. Wie wil deelnemen aan de werkgroep, kan contact opnemen via info@zonneparkbankhoef.nl

2. Lokaal eigenaarschap
Energiecoöperatie Leur e.o. en Pure Energie werken op gelijkwaardige basis samen in dit zonnepark. Het plan is dat zowel de energiecoöperatie als Pure Energie eigenaar wordt van 50 procent van het zonnepark. Via Energiecoöperatie Leur e.o. kunnen bijvoorbeeld inwoners uit de omgeving mee-investeren in het zonnepark en zijn dan via de coöperatie samen mede-eigenaar van Zonnepark Bankhoef. 

3. Omgevingsfonds
Verder stellen we een omgevingsfonds beschikbaar. We stellen 15 jaar lang 0,50 euro per opgewekte MWh per jaar (= 1000 kilowattuur) ter beschikking aan de omgeving. Ter illustratie: als het zonnepark in een jaar 30 miljoen kWh opwekt, gaat er dat jaar 15.000 euro naar het omgevingsfonds. Waar dit omgevingsfonds voor wordt gebruikt, bepaalt in grote mate de omgeving zelf en dat bespreken we ook graag met betrokkenen zoals de werkgroep.

Over particpatie

Is er ook ruimte voor financiële participatie in het zonnepark?

Er zijn twee vormen van financiële participatie in Zonnepark Bankhoef die naast elkaar bestaan. De omgeving kan zelf eigenaar worden van het zonnepark en er komt een omgevingsfonds.

 

Lokaal eigenaarschap
Energiecoöperatie Leur e.o. en Pure Energie werken op gelijkwaardige basis samen in dit zonnepark. Het plan is dat zowel de energiecoöperatie als Pure Energie eigenaar wordt van 50 procent van het zonnepark. Via Energiecoöperatie Leur e.o. kunnen bijvoorbeeld inwoners uit de omgeving mee-investeren in het zonnepark en zijn dan via de coöperatie samen mede-eigenaar van Zonnepark Bankhoef. 

 

Omgevingsfonds
Er wordt een omgevingsfonds opgericht. Dit wordt gevuld met inkomsten uit het zonnepark. De afdracht aan het fonds is 0,50 euro per opgewekte megawattuur (een megawattuur is 1000 kilowattuur) per jaar, voor een periode van 15 jaar. Ter indicatie: als het zonnepark in een jaar 27 miljoen kWh opwekt, wordt er dat jaar 13.500 euro bijgedragen aan het omgevingsfonds. Hoe het omgevingsfonds wordt beheerd en waaraan het wordt besteed, ligt nog open. Dat bespreken we graag met de omgeving, met name met de werkgroep die is ingericht.

Over zonne-energie

Kan zonlicht reflecteren op de zonnepanelen en hierdoor zorgen voor een hinderlijke schittering?

De huidige zonnepanelen hebben een speciale coating die ervoor zorgt dat er zo min mogelijk licht wordt gereflecteerd door de zonnepanelen. Dat gedeelte dat nog wel weerkaatst wordt, is minimaal en treedt slechts op bij een bepaalde hoek ten opzichte van de zonnepanelen. De tijd dat de zon onder deze hoek op de zonnepanelen schijnt, is zeer gering.

Daarnaast kan landschappelijke inpassing zoals een haag rondom het zonnepark voorkomen dat eventuele lichtschittering voor hinder in de omgeving kan zorgen.

Hoe zit het met geluidsoverlast?

Een zonnepark produceert nagenoeg geen geluid. De zonnepanelen zelf doen hun werk geruisloos. De omvormers die de gelijkstroom van de zonnepanelen omvormen naar wisselstroom voor op het elektriciteitsnet zijn verkrijgbaar zonder ventilatoren. De transformator die nodig is bij een zonnepark produceert een lichte zoem zodra midden op de dag de zon op het felst schijnt, maar dit valt al snel weg tegen achtergrondgeluiden in de omgeving. Gezien de afstand tussen het beoogde zonnepark en woningen in de omgeving verwachten wij dat omwonenden bij hun huis het zonnepark niet kunnen horen.

Is het niet zonde om goede landbouwgrond vol te leggen met zonnepanelen?

Wij beseffen dat er verschillende meningen zijn over het gebruik van landbouwgrond voor een zonnepark. Toch vinden wij het verantwoord om een plan te maken voor dit zonnepark. Wij zijn ervan overtuigd dat het gebruik van landbouwgrond voor zonneparken niet te vermijden is als we als Nederland willen zorgen dat we onze duurzaamheidsdoelstellingen halen. De transitie naar een duurzame energievoorziening vraagt veel ruimte en zal het Nederlandse landschap op veel plekken veranderen. Ook zullen bepaalde stukken grond anders worden benut dan voorheen. De betreffende grondeigenaren zijn bereid hieraan mee te werken en daarom zijn wij tot de conclusie gekomen dat het verantwoord is dit plan te maken. Wel beseffen wij dat hier anders over kan worden gedacht en zijn altijd bereid hierover het gesprek aan te gaan.

Branchevereniging HollandSolar meldt overigens op basis van meerdere wetenschappelijke bronnen dat voor het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen minder dan een half procent van de landbouwgrond wordt gebruikt voor zonneparken. Daarmee komt de voedselproductie niet in gevaar. Naast zonneparken op landbouwgrond wordt namelijk ook ingezet op zonnepanelen op daken.

Is er nagedacht over invloed op planten en dieren?

De invloed van een zonnepark op de planten en dieren in de omgeving is sterk afhankelijk van het huidige gebruik van de grond. Als bijvoorbeeld een weiland verandert in een zonnepark en dit wordt ingepast met bloemrijke randen en beplanting komt er meer ruimte voor planten en dieren die niet gedijen in een weiland met alleen één grassoort. De biodiversiteit kan door de komst van een zonnepark toenemen, mits er aandacht wordt geschonken aan het plaatsen van landschappelijke en natuurlijke elementen. Wij willen daar bij het ontwerp van dit zonnepark rekening mee proberen te houden. Als u daar suggesties voor hebt, horen wij dat graag. Daarnaast moet het plan voor het zonnepark ook worden getoetst aan de Wet natuurbescherming. Deze wet waakt ervoor dat de impact op de natuur beperkt is.

Worden de panelen aan het eind van hun levensduur opgeruimd?

Ja, wij zorgen ervoor dat de zonnepanelen aan het eind van hun levensduur worden opgeruimd. Wij gaan ervan uit dat het zonnepark 25 tot 30 jaar geëxploiteerd kan worden. Wij zijn er dan ook verantwoordelijk voor dat deze weer worden verwijderd indien het zonnepark niet meer wordt geëxploiteerd.