Het zonnepark

Zonnepark Bankhoef is een initiatief van Energiecoöperatie Leur e.o. en duurzaam energiebedrijf Pure Energie. We hebben een plan voor een zonnepark van 25 hectare nabij Hernen en Leur (gemeente Wijchen). Dit zonnepark wekt veel duurzame elektriciteit op en geeft een impuls aan het landschap en de natuur in het gebied.

Locatie

De locatie van Zonnepark Bankhoef ligt parallel aan de snelweg A50. Het gebied ligt ten westen van Leur en ten oosten van de snelweg, in de gemeente Wijchen. Aan de zuidkant bevindt zich Knooppunt Bankhoef en aan de noordkant de kern Hernen. Het gebied wordt aan de zuidkant begrensd door De Bankhoeve en aan de oost- en noordkant door de Hernenseweg. Op onderstaande plattegrond is de locatie van het zonepark geel aangegeven (tekst loopt door onder de plattegrond):

 

2019 09 30 PlattegrondBankhoef1

Veel duurzame electriciteit

Pas als het zonnepark wordt gerealiseerd, kunnen we preciezer inschatten hoeveel elektriciteit het zonnepark jaarlijks opwekt. Maar kijkend naar de ontwikkelingen - zonnepanelen worden steeds krachtiger en efficiënter -, verwachten we dat het mogelijk kan zijn dat we circa 27 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar opwekken. 

Ter vergelijking: in 2020 werd in de gemeente Wijchen circa 179 miljoen kWh gebruikt. Als Zonnepark Bankhoef per jaar circa 27 miljoen kWh opwekt, is dat circa 15 procent van het totale huidige elektriciteitsverbruik in de gemeente.

In overleg met de omgeving

In overleg met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben we een concreet plan gemaakt. Met de omgeving hebben we gesproken over onder andere de inrichting en landschappelijke inpassing van het zonnepark, hinderbeperking en financiële participatie.

Op de volgende manier participeert de omgeving in Zonnepark Bankhoef:

1. Werkgroep
Er is een werkgroep ingericht waaraan inwoners en maatschappelijke organisaties uit de omgeving deelnemen. Samen met de deelnemers bespraken we het plan en haalden bijvoorbeeld wensen voor de inrichting van het zonnepark op. Zo konden we in samenspraak met de omgeving een concreet plan maken. Het overleg met de werkgroep blijft doorgaan, onder andere over het omgevingsfonds. Wie wil deelnemen aan de werkgroep, kan contact opnemen via info@zonneparkbankhoef.nl

2. Lokaal eigenaarschap
Energiecoöperatie Leur e.o. en Pure Energie werken op gelijkwaardige basis samen in dit zonnepark. Het plan is dat zowel de energiecoöperatie als Pure Energie eigenaar wordt van 50 procent van het zonnepark. Via Energiecoöperatie Leur e.o. kunnen bijvoorbeeld inwoners uit de omgeving mee-investeren in het zonnepark en zijn dan via de coöperatie samen mede-eigenaar van Zonnepark Bankhoef. 

3. Omgevingsfonds
Verder stellen we een omgevingsfonds beschikbaar. We stellen 15 jaar lang 0,50 euro per opgewekte MWh per jaar (= 1000 kilowattuur) ter beschikking aan de omgeving. Ter illustratie: als het zonnepark in een jaar 27 miljoen kWh opwekt, gaat er dat jaar 13.500 euro naar het omgevingsfonds. Waar dit omgevingsfonds voor wordt gebruikt, bepaalt in grote mate de omgeving zelf en dat bespreken we ook graag met betrokkenen zoals de werkgroep.

Aandacht voor das en kamsalamander

Het totale plangebied is circa 25 hectare groot. Boven circa de helft van dat plangebied komen geen zonnepanelen. Die ruimte is bestemd voor landschappelijke en natuurlijke elementen. Dit zorgt ervoor dat omwonenden het zonnepark niet of nauwelijks zien, en dat de natuur in het gebied zelf én de omgeving wordt versterkt. Het zonnepark versterkt op deze manier de zogeheten ecologische verbindingszone/groene ontwikkelingszone waar het plangebied onderdeel van is. Er is met name aandacht voor de das en kamsalamander in het landschappelijk inpassingsplan. Dat uit zich in de volgende concrete maatregelen:

 • Het hoogste punt van de panelen wordt circa twee meter.
 • Er komt een strook van circa vijftien meter breed met een haag, struweel, kruidenrijk grasland en knotwilgen rondom het gehele zonnepark. 
 • Er komen zeven poelen van circa 500 m2 per stuk in het zonnepark met bij de poelen ook takkenrillen.
 • Er komen een haag, struweel en kruidenrijk grasland langs twee sloten in het plangebied (de sloot die oost-west loopt, krijgt een natuurvriendelijke, flauwere oever).
 • Er komen extra bomen en struweel aan de noordkant van het zonnepark, langs de Hernenseweg.
 • Er komen drie hidden hedges door de velden met zonnepanelen: twee door een zuidelijk veld en één door het noordelijke veld. Elke zone van een hidden hedge is vijf meter breed. In de hidden hedges worden stobbenwallen aangelegd. Ook op andere plekken rondom het zonnepark komen stobbenwallen.
 • Er komt ruimte tussen de rijen panelen en tussen de panelen onderling.
 • Er komt kruidenrijk grasland onder en tussen de rijen zonnepanelen.
 • Er komen rommelhoekjes voor marterachtigen en vogels.
 • Er worden insectenhotels, een nestkast voor steenuilen en vleermuiskasten geplaatst.
 • De onderste twintig centimeter van het hek rondom het zonnepark blijft open voor klein wild.
 • De landschappelijke en ecologische elementen worden zorgvuldig beheerd.

Extra toevoeging: 3,5 hectare foerageergebied voor de das
Verder wordt er direct ten zuidoosten van het plangebied een perceel van circa 3,5 hectare bij betrokken. Op dit perceel worden geen zonnepanelen geplaatst, maar dit zal vooral uit kruidenrijk grasland met extra klaver bestaan. Aan de oost- en noordzijde van dat perceel wordt struweel geplant. Aan de westzijde wordt de bestaande greppel uitgebreid tot een brede zone van pluksgewijs struweel, knotwilgen en een takkenril. Verder lopen er twee hidden hedges door dit perceel. Dit perceel van circa 3,5 hectare vormt met name extra foerageergebied voor de das. 

De landschappelijke inpassingsschets van het zonnepark (klik op afbeelding om deze te vergroten, tekst loopt door onder de plattegrond):

2022 09 15 Zonnepark Bankhoef inrichtingsplan compress