Terugblik informatieavond en ingediend principeverzoek

25 februari 2020

Op 14 februari hielden we een eerste informatieavond over ons idee voor Zonnepark Bankhoef. Circa 40 mensen waren hierbij aanwezig in dorpshuis De Mijlpaal in Hernen. Eerst lichtten we ons idee toe via een presentatie en daarna was er ruimte voor vragen en opmerkingen uit de zaal.

Van deze informatieavond hebben we een verslag gemaakt en staat op onze website, klik daarvoor hier. Daar vindt u ook de presentatie die we op deze bijeenkomst hebben gegeven.

We hebben geprobeerd het verslag zo volledig mogelijk te laten zijn. Mocht u informatie missen, dan horen wij dat graag via info@zonneparkbankhoef.nl.

Deze informatieavond heeft ons waardevolle reacties vanuit de omgeving opgeleverd. Ons is duidelijk geworden dat een deel van de aanwezigen onder andere vragen en zorgen heeft over de impact van het zonnepark op het landschap. Een aantal mensen gaf aan in principe voorstander van zonneparken te zijn, maar tegelijkertijd de impact op het landschap in beginsel groot te vinden. Dergelijke opmerkingen nemen we mee in het concrete plan dat moet worden gemaakt. We zien het als een uitdaging om de impact op landschap en natuur te verkleinen of mogelijk te verbeteren.

Principeverzoek

Tijdens de informatieavond zeiden we dat er nog geen ruimtelijke procedures in gang zijn gezet, zoals een vergunningsaanvraag. Wel gaven we aan dat we een principeverzoek willen indienen bij de gemeente Wijchen. In dit verzoek beschrijven we het idee zoals we dat nu hebben en zoals we dat hebben toegelicht tijdens de informatieavond. In ons verzoek vragen we de gemeente om een principe-uitspraak. Dat betekent dat we vragen hoe de gemeente in principe tegenover dit idee staat. Dat geeft meer inzicht in hoe de gemeente de haalbaarheid van dit initiatief inschat.
Als de gemeente een positieve principe-uitspraak doet, betekent het niet dat zeker is dat het zonnepark er komt. Een positieve uitspraak betekent dat we een concreet plan maken voor waarvoor we later een vergunning kunnen aanvragen. Bij de behandeling van die vergunningaanvraag wordt definitief bepaald of het zonnepark er komt of niet.

Het principeverzoek hebben we ingediend op 24 februari 2020. De documenten hiervoor staan op onze website. Als we een reactie van de gemeente hebben, melden we dat via de nieuwsbrief en website.

Werkgroep

Graag betrekken we de omgeving bij het maken van een concreet plan. Daar kunnen we wat ons betreft nu mee beginnen. Tijdens de informatieavond hebben we aangegeven dat we een werkgroep kunnen inrichten. Inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen zich aanmelden voor deelname hieraan. We kunnen met elkaar bespreken welke wensen, vragen of zorgen er zijn met betrekking tot het zonnepark. Vervolgens kunnen we samen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om in het plan daaraan tegemoet te komen. Tijdens de informatieavond is er een eerste aanmelding gekomen voor de werkgroep. Als omwonenden, maatschappelijke organisaties of bedrijven hieraan willen meedoen, kunnen zij zich melden via info@zonneparkbankhoef.nl

Ons idee is dat we met de inwoners en organisaties die zich hebben aangemeld een eerste bijeenkomst houden om onder andere te bespreken waar zij het over willen hebben en hoeveel vervolgbijeenkomsten daarvoor nodig zijn.

Mede-eigenaar via energiecoöperatie

Een energiecoöperatie kan mede-eigenaar worden van het zonnepark. Inwoners kunnen lid worden van deze coöperatie, kunnen zo mee-investeren in het zonnepark en worden daardoor samen eigenaar van een deel van het zonnepark. Energiecoöperatie Leur e.o. is erin geïnteresseerd om dit vorm te geven en we hebben daar eerste gesprekken over met elkaar. Wie daarin interesse heeft of daaraan wil meewerken, kan contact opnemen met Energiecoöperatie Leur e.o.

Visualisaties

Tijdens de informatieavond lieten we visualisaties zien van het zonnepark. Wie deze visualisaties wil zien, kan hier klikken. Hieronder staat een korte handleiding hiervoor, maar vooraf willen we graag aangeven dat deze visualisaties een zonnepark zonder landschappelijke inpassing zoals een haag laten zien. Ook staat in deze visualisaties het beschikbare gebied vol met zonnepanelen. In het uiteindelijke plan zal dat niet het geval zijn. Conform de gedragscode Zon op Land wordt 25 procent van het gebied niet benut voor zonnepanelen, maar gebruikt voor landschappelijke inpassing en ecologische maatregelen. Ook wordt de afstand tot de straat De Bankhoeve groter dan in de huidige visualisaties, om ook de schaduwwerking van de bomen op de zonnepanelen te beperken.
In de visualisaties ziet u de panelen met een maximale hoogte van twee meter.

Handleiding voor het bekijken van de visualisaties:

 1. Klik in het beginscherm op ‘Kaart’.
 2. U ziet de vijf locaties van waar u de visualisaties kunt bekijken:
  - De Bankhoeve
  - Zandbergseweg
  - Groenestraat
  - Flerdeweg
  - Tot slot nog een overzicht van bovenaf
 3. Klik op één van de locaties naar keuze om de visualisaties te bekijken.
 4. Links onderin beeld ziet u de verschillende opties:
  - Klik op ‘Huidige situatie’ om het gebied te zien zonder zonnepark.
  - Klik op ‘Toekomstige situatie’ om visualisaties van het zonnepark te zien.
 5. Links bovenin beeld kunt u op ‘Kaart’ klikken om terug te gaan naar het overzicht en één van de andere gezichtspunten zoals genoemd bij 2. te bekijken.

Als u een visualisatie bekijkt, kunt u het beeld ook bijdraaien en inzoomen met behulp van de muis op uw computer.